Інформація про річні загальні збори акціонерів

6 березня 2012

До уваги акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

06 квітня 2012 року, о 12.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, відповідно до рішення Спостережної ради (Протокол №304 від 02.03.2012 р.) відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «Дельта Банк».

Порядок денний

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про звіт Спостережної ради на річних загальних зборах акціонерів Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Про звіт Ради Директорів Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства (за результатами діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства).
  5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2011 рік та висновків зовнішнього аудитора.
  6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
  7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
  8. Про припинення повноважень членів спостережної ради Товариства.
  9. Про обрання членів спостережної ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства.

Спостережна рада

Основні показники фінансово-господарської звітності АТ «Дельта Банк» за 2011-2010 роки (тис. грн.)

Найменування показника Період (станом на кінець року)
2011 рік 2010 рік
Усього активів 23 216 416 13 797 972
Основні засоби та нематеріальні активи 287 591 195 309
Кредити та заборгованість клієнтів 13 822 618 8 970 679
Цінні папери в портфелі банку на продаж 2 411 926 159 669
Цінні папери в портфелі банку до погашення - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 166 601 2 388 748
Власний капітал 1 449 536 607 483
Статутний капітал 827 000 510 000
Кошти банків 8 288 316 4 515 797
Кошти клієнтів 10 353 231 6 728 479
Чистий прибуток (збиток) 469 338 14 935
Середньорічна кількість акцій (штук) 138 824 55 890
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 222 4 116

* Застереження: зазначена вище інформація за 2011 рік наведена виходячи з попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Рада Директорів Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані, тощо після здійснення цього повідомлення.

Голова Ради Директорів                                                                   О.Ю. Попова